MApN
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 
     Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei    actuale
          Actul normativ de referinţă nu defineşte noţiunea de rănit, deşi în conţinutul acestuia, la art. 81 alin. (1) şi art. 83 alin. (1), personalului rănit i se conferă anumite drepturi.
 Totodată, în cazul personalului armatei rănit sau diagnosticat cu boli pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, nu se menţionează că de respectivele drepturi nu beneficiază cei care le-au dobândit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române, aşa cum este prevăzut în cazul invalizilor.   
          În forma actuală, ordonanţa de urgenţă face trimitere, în privinţa misiunilor eligibile, la Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, care a fost abrogată expres prin Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
          Ordonanţa de urgenţă reglementează, sub aspectul drepturilor specifice, doar situaţiile în care participanţii la acţiuni militare au fost răniţi, nu şi pe cele în care au suferit afecţiuni fizice şi/sau psihice în respectivele misiuni.
           Intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 a condus la apariţia unei neconcordanţe în ceea ce priveşte acordarea decoraţiilor, distincţiilor militare şi civile, precum şi a titlurilor onorifice. Astfel, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea acestui drept este imperativă, în timp ce în Legea nr. 121/2011, referirile la acest aspect se regăsesc sub formă de normă permisivă.
          Conform legislaţiei actuale, denumirea de veteran este atribuită exclusiv personalului civil participant la acţiuni militare. Această noţiune sugerează, în mod logic, sfera cea mai largă, care înglobează toate categoriile de veterani. Prin urmare, situaţia generează confuzii, în sensul că cele mai multe dintre persoanele care accesează cadrul legal, au tendinţa de a înţelege, prin veterani, atât militarii veterani cât şi pe cei civili, luaţi împreună.
          În cuprinsul actului normativ nu este prevăzută posibilitatea ca personalul armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, să beneficieze de acordarea titlului onorific de „Veteran”, indiferent de durata participării, aşa cum este prevăzut, ca excepţie de la condiţia de cel puţin 12 luni participare, pentru personalul armatei devenit invalid.
         Veteranii şi urmaşii personalului armatei decedat în acţiuni militare, au dreptul de a putea fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative. Ministerul Apărării Naţionale invită sistematic la asemenea activităţi veteranii invalizi şi răniţi, precum şi urmaşii personalului armatei decedat în acţiuni militare, fără a avea baza legală pentru decontarea transportului şi cazării celor invitaţi.
         Ordonanţa de urgenţă prevede ca evidenţa personalului armatei căruia i s-a conferit titlul onorific de „Militar Veteran” şi de „Veteran” să se înscrie în registre speciale înfiinţate la muzeele unităţilor. Totuşi, sunt unităţi care nu au în organigramă înfiinţate muzee sau săli ale tradiţiilor.
          Nu este instituită Ziua Veteranilor, astfel încât nu există bază legală ca veteranii, participanţi la acţiuni militare, să comemoreze jertfele camarazilor căzuţi la datorie.
          În cadrul drepturilor de care beneficiază personalul armatei rănit sau invalid, este prevăzut tratament gratuit în străinătate, dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, fără a se preciza că şi tratamentul în ţară este gratuit.
         Actul normativ nu precizează că de drepturile specifice beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
          În prevederile ordonanţei este folosită sintagma de „mare mutilat”. Aceasta nu se mai regăseşte în terminologia medicală de specialitate.
           Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru invalizii de gradul I este reglementată în materia comună, respectiv Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, deşi invalizii de gradul I proveniţi din rândul personalului armatei participant la acţiuni militare sunt subiecţi ai prezentei ordonanţei de urgenţă.
           Prevederile referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii personalului armatei decedat, fac referire numai la urmaşii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi ai personalului civil. Pentru cadrele militare, aceste prevederi erau cuprinse în art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, abrogat prin intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel s-a creat situaţia paradoxală ca indemnizaţiile cuvenite urmaşilor celor decedaţi să fie diferite: în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru urmaşii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, respectiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru urmaşii cadrelor militare. Practic, există un tratament juridic diferit, care implică şi valori diferite ale indemnizaţiei, pe criteriul apartenenţei la o anumită categorie de personal, respectiv ca urmare a raportării la norme diferite.
          Pentru văduvele celor decedaţi în acţiuni militare s-a instituit beneficiul de a putea fi încadrate în rândul personalului militar, în condiţiile legii. Nu este reglementată şi situaţia când aceste văduve nu îndeplinesc condiţiile legale pentru încadrarea în rândul personalului militar, caz în care ar trebui să existe opţiunea de a beneficia de un drept similar, prin beneficiul încadrării ca personal civil în armată sau în instituţiile publice civile.
          Pentru copiii celor decedaţi în acţiuni militare, care îndeplinesc prevederile legale, nu este prevăzut un sistem de sprijin social pentru integrarea profesională, similar celui prevăzut pentru văduve. Totodată, nu este instituit un sistem special de sprijin în vederea facilitării înscrierii la creşe şi grădiniţe a copiilor personalului armatei rănit, invalid sau a urmaşilor celor decedaţi.
          Nu sunt prevăzute drepturi pentru familiile invalizilor de gradul I prin care să se acorde un sprijin social consistent, cu toate că acestea se confruntă cu o situaţie socială relativ similară cu a familiilor celor decedaţi, în sensul că, după cum decedatul nu mai contribuie la susţinerea financiară a familiei, nici invalidul de gradul I nu-şi mai poate sprijini familia. Mai mult, acesta are nevoie de sprijin permanent, devenind un consumator de fonduri semnificative.
          Modelul legitimaţiei de militar veteran/veteran, prevăzut în ordonanţa de urgenţă, nu atestă decât calitatea dobândită, fără a conţine elemente relevante privind meritele pe timpul misiunii, decorări, răniri, invaliditate, etc.
11 prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea     directă a acesteia.
2. Schimbări preconizate
          Prin prezentul proiect de lege, se urmăreşte, în principal:
          - realizarea rigorii normative necesare prin definirea noţiunilor de rănit, afecţiune fizică sau afecţiune psihică;
          - completarea şi modificarea cadrului legal, prin crearea posibilităţii de menţinere în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi a personalului rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice, în mod similar invalizilor, respectiv de reîncadrare a veteranilor invalizi care au fost trecuţi direct în retragere;
          - posibilitatea acordării drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice ori psihice, numai în situaţia în care rănirea sau afecţiunea nu a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române;
          - punerea de acord a tipurilor de acţiuni prevăzute în expresia „acţiuni militare”, cu prevederile similare din noile norme instituite odată cu apariţia Legii nr. 121/2011;
           - acordarea unor drepturi similare răniţilor, personalului care a suferit afecţiuni fizice sau psihice, pe timpul misiunii sau, ulterior, dacă se constată legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare;
          - înlocuirea prevederii imperative de acordare a decoraţiilor şi distincţiilor militare şi civile pentru personalul armatei, cu o normă permisivă, aspect în acord cu prevederile Legii nr. 121/2011;
          - menţionarea că de drepturile conferite de ordonanţa de urgenţă beneficiază numai cei care au fost decoraţi cu decoraţii naţionale, aşa cum prevede Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare;
          - unificarea termenilor de „Militar Veteran” şi de „Veteran” sub o singură denumire, respectiv aceea de „Veteran”;
          - conferirea titlului onorific de „Veteran” personalului armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, indiferent de durata participării, aşa cum este prevăzut pentru invalizi, întrucât răniţii şi invalizii au acţionat în aceleaşi situaţii şi împrejurări; 
          - asigurarea cazării gratuite în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum 2 zile, pentru veteranii invalizi, răniţi, urmaşii personalului armatei decedat şi pentru părinţii decedaţilor care nu au fost căsătoriţi, invitaţi să participe la activităţile festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi decontarea cheltuielilor de transport dus/întors la/de la domiciliu pentru veteranii care participă la aceste activităţi;
          - uniformizarea modului de ţinere a evidenţei personalului armatei căruia i s-a conferit titlul onorific de „Veteran”, prin înfiinţarea de registre speciale la nivelul tuturor unităţilor Ministerului Apărării Naţionale;
          - instituirea Zilei Veteranilor pe 11 noiembrie a fiecărui an, în semn de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi în acord cu practicile şi tendinţele altor armate din state membre NATO;
          - completarea drepturilor răniţilor cu prevederea potrivit căreia aceştia beneficiază de tratament gratuit, nu numai în străinătate, cum este expres prevăzut, ci şi în ţară;
        - menţionarea că de drepturile specifice cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi veteranii care îşi continuă cariera profesională la alte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
         - abrogarea sintagmei de ,,mare mutilat”, deoarece aceasta nu se mai regăseşte în terminologia medicală de specialitate;
          - precizarea că de drepturile cuvenite personalului armatei care, pe timpul misiunii, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, beneficiază doar cei care au obţinut titlul onorific de „Veteran”prin hotărâre a Guvernului;
           - acordarea indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru invalizii de gradul I, prin raportare la valoarea câştigului salarial mediu brut şi nu în valoare de 80% din punctul de pensie, aşa cum prevede Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Sub acest aspect precizăm că, în prezent, există numai 4 cazuri de invaliditate de gradul I: plutonierul adjutant principal (rtr.) Enache Florinel, rănit în anul 2012 în Afganistan, diagnosticat cu amputaţie bilaterală gambe şi amputaţie mâna stângă; sergentul major (rtr.) Porumb Daniel, rănit în anul 2007 în Irak, diagnosticat cu cvadriplegie (paralizia celor patru membre); sergentul major Butoi Ionuţ-Claudiu, rănit în anul 2008 în Afganistan, diagnosticat cu traumatism toracic şi vertebral cu parapareză şi sergentul major Iovi Marius, rănit în anul 2007 în Irak, diagnosticat cu politraumatism faţă, schijă retenţionată retroorbital ochi drept, ochi drept enucleat şi arsuri membre inferioare. Din practică, a rezultat că există situaţii în care un membru al familiei, devenit însoţitor, a fost nevoit să renunţe la serviciu pentru îngrijirea invalidului, suportând, astfel, o diminuare substanţială a veniturilor;
          - extinderea prevederii referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ai personalului civil, şi pentru urmaşii cadrelor militare, în scopul aplicării unui tratament juridic unitar, tuturor subiecţilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
          - acordarea posibilităţii ca văduvele celor decedaţi în acţiuni militare să fie încadrate ca personal civil în armată sau în instituţii publice civile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care acestea nu îndeplinesc prevederile legale pentru a fi încadrate ca personal militar sau nu optează în acest sens;
          - instituirea unui sistem de integrare profesională, similar celui prevăzut pentru văduve, şi pentru soţia/soţul personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate, precum şi pentru copiii celor decedaţi ori  ai invalizilor de gradul I, prin acordarea posibilităţii încadrării, în rândul personalului militar, potrivit legii, sau ca personal civil în armată ori în instituţii publice civile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
          - acordarea posibilităţii de transfer sau înscriere la/în instituţiile militare de învăţământ şi pentru copiii personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate, precum şi acordarea burselor de studii în aceleaşi condiţii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate în acţiuni militare;
          - crearea cadrului legal, astfel încât copiii răniţilor, invalizilor şi ai personalului armatei decedat în acţiuni militare să aibă acces, prioritar, în creşele şi grădiniţele din sistemul public;
          - modificarea modelului legitimaţiei de „Militar Veteran” în vederea înscrierii în aceasta a elementelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază.
Prin reglementările propuse, sumele cheltuite de statul român se regăsesc în Secţiunea a 4-a pct. 2. Drepturile ce urmează a fi acordate beneficiarilor nu vor reprezenta un cost semnificativ raportat la dimensiunea morală a demersului, ce reprezintă expresia recunoaşterii pe care societatea o datorează acestor categorii speciale şi constituie, totodată, un factor motivant pentru participanţii la misiuni în teatrele de operaţii.


3. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
                                                                                                                                                               - mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media
pe 5 ani
2013

2014

2015

2016

2017

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a)   buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b)  bugete locale:
 (i) impozit pe profit
c)   bugetul asigurărilor sociale de stat:
 (i) contribuţii de asigurări


2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) asistenţă socială:
- indemnizaţie lunară însoţitor invalid gradul I
- burse de studii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
        (ii) bunuri şi servicii

130

58

72
40

32


263

119

144
82

62

270

122

148
84

64

277

125

152
86

66

283

128

155
88

67

245

110

135
76

59
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale


4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
Cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi se suportă din bugetul de stat.
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare


6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare


7. Alte informaţii
Nu pot fi cuantificate cheltuielile pentru decontarea transportului pentru veteranii şi urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, precum şi pentru părinţii  decedaţilor care nu au fost căsătoriţi, cu ocazia invitării la acţiuni comemorative sau festive organizate de Ministerul Apărării Naţionale, acestea urmând să se încadreze, în sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, Ministerului Apărării Naţionale. 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
  Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
  Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
  Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
  Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
  Nu este cazul.
6. Alte informaţii
  Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate.
  Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.
  Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
  Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
  Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a)      Consiliul Legislativ
b)      Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)      Consiliul Economic şi Social
d)      Consiliul Concurenţei
e)      Curtea de Conturi
Este necesar avizul                               Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
  Nu este cazul.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
  Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
     Nu este cazul.
2. Alte informaţii
      Nu este cazul.


Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.                                                   

VICEPRIM-MINISTRU
Gabriel oprea

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
MIRCEA DUŞA

AVIZĂM FAVORABIL              VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                DANIEL CHIŢOIU
MINISTRUL DELEGAT
PENTRU BUGETLIVIU VOINEA

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE
ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEMARIANA CÂMPEANU
 


MINISTRUL JUSTIŢIEI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu